(FAQ) سوالات متداول

پاسخ: من به دنبال درک بهتر از ویژگی‌های ژنتیکی خودم یا بررسی سلامت خودم یا خانواده‌ام هستم.

برای تهیه شناسنامه ژنتیکی، فرد باید نمونه خون یا بزاق بدهد. این نمونه سپس برای تحلیل به یک آزمایشگاه تخصصیفرستاده می شود.

پاسخ : 1.استخراج DNA : در این مرحله، DNA فرد از نمونه خون یا بزا ق استخراج میشود.
2. توسعه DNA : در این مرحله، قطعات کوتاه ی از DNA فرد توسط تکنولوژی PCR تکثیر میشوند و سپس به عنوان DNA
تکثیر شده برای تحلیل ژنتیکی استفاده می شوند.
۳ . تحلیل ژنوم: در این مرحله، DNA با استفاده از تکنیک های روشهای مختلف تحلیل ژنتیکی مانند روشهای مولکولی و
بیوانفورماتیک تحلیل میشود. این تحلیل شامل بررسی تعداد و نوع کروموزوم ها، بررسی مواد مشابه DNA ، بررسی تعداد و مکان تغییرات ژنتیکی و بررسی ژن های مسئول بروز بیمار یهای ژنتیکی است.
4 . تفسیر داده ها: پس از تحلیل ژنتیکی، داده های حاصل از آن توسط متخصصان ژنتیکی تفسیر میشوند. این تفسیر شامل
بررسی اطلاعاتی است که درباره ویژگی های فیزیکی و شخصیتی کودک، بیماریهای ژنتیکی قابل پیشبینی و مشخصه های دیگر به دست آمده است.
5 . گزارش نتایج: در نهایت، گزارشی از نتایج تحلیل ژنتیکی که شامل اطلاعاتی درباره ترکیب ژنتیکی وی، ویژگ یهای فیزیکی
و شخصیتی و بیماریهای قابل پی شبینی او است، به فرد ارائه میشود.

پاسخ: زمان تحویل نتایج متفاوت است اما معمولاً چند هفته طول می‌کشد.

پاسخ: خیر, فقط برای استخراج DNA و تجزیه و تحلیل ژنوم خودتان استفاده می‌شود. که این نتایج فقط در اختیار خودتان قرار می گیرد.

هزینه‌ها متفاوت بوده و شامل هزینه‌های نمونه‌گیری، آزمایش و تحویل نتایج باشد.

نتایج آزمایش شما در اختیار هیچ فرد یا نهاد خاصی قرار نگرفته و فقط در اختیار شخص شما قرار می گیرد.